496

فیلم آواز خوانی بهاره طُرقِه نر برای جفت یابی – Thrush nightingale فصل بهار از راه رسیده است و پرندگان سرمست از این شکوفایی و هوای خوب این فصل آواز سر داده اند. این طُرقِه نر یکی از زیباترین و شگفت انگیزترین آوازهای خود را می خواند.