298

فیلم بلعیدن حوله توسط مار افعی و نجات جان او توسط اطرافیان در استرالیا /در استرالیا افراد مشغول شنا در ساحل بودن که متوجه میشن مار افعی حوله را بلعیده که برای نجات جان مار فورا را در منزل برده و شی بلعیده شده را خارج میکنند