4,514

گورخرها تا زمانی که کره هاشون به اندازه کافی بزرگ نشن حاظر به جفت گیری نیستند جفت گیری نکردن گورخر تا زمان بزرگ شدن کره ها / جفت گیری گورخر و جفت گیری حیوانات

گورخرها تا زمانی که کره هاشون به اندازه کافی بزرگ نشن حاظر به جفت گیری نیستند و در در برابر پافشاری گورخر ماده مقاومت میکنند و دیده شده که گورخر نر بارها برای تن دادن گورخر ماده به جفت گیری ، کره ها رو زیر دست و پاشون از بین میبرند.