489

غازهای قطب شمال ( نوعی غاز وحشی ) برای جلوگیری از شکار شدن جوجه ها توسط شکارچیانی مانند روباه ، لانه های خود را در صخره های بلند قطب شمال می سازند. جوجه ها زندگی خود را از شیرجه های بلند از روی این صخره ها آغاز می کنند.