401

حمله وحشتناک گاو عصبانی به خانم دوچرخه سوار

دختر جوان در خیابان در حال دوچرخه سواری است که ناگهان گاو به او حمله کرده و در پی حمله وحشتناک گاو به دختر هندی روی دوچرخه وی تا یک قدمی مرگ می رود اما به طرز معجزه آسایی از مرگ نجات پیدا می کند. هنوز مشخص نیست چگونه گاو به داخل خیابان آمده اما این ویدیو تحت بررسی قرار گرفته است.