718

فیلم خفن از حمله شترمرغ غول پیکر به زرافه / این حیات وحش است ولی می توان نتیجه گرفت پرورش شترمرغ با ان غول پیکری تا چه اندازه توجیه اقتصادی و منفعت دارد