1,608
لایگر یا به فارسی “شیببر” حاصل جفت گیری شیر نر و ببر ماده یک هیولای واقعیه! بزرگی این حیوان تا 3متر و وزن 480 کیلو میرسه. شیببر در طی عمر خود پیاپی رشد می کند و به نقطه ای می رسد که بدنش دیگر توان تحمل اندازه اش را ندارد! برگام از این همه اُبهت….