267

ماهی اسبله (نام علمی: Silurus glanis)←[سِبله، بوسا، سیبیلی …]، از گربه‌ماهیان آب شیرین جهان، و بزرگترین ماهی دائمی آب شیرین است. در ایران در رودخانه‌های منتهی به خزر از اترک تا ارس و رودهای منتهی به دریاچه ارومیه، بخش‌های شمالی کارون، نقاطی از کردستان و سرشاخه‌های قزل اوزن زنجان مشاهده شده است. تقریبا هرچیزی را می‌خورد، به آبزیان، پرندگان، پستانداران مجاور آب مثل موش‌ و حتی در مواردی اگرچه نادر، به انسان حمله می‌کند.