1,511

فیلم جنگ سگ ها کشته شدن سگ سرابی در جنگ Dogs fight و کلیپ حمله حیوانات وحشی و شکار حیوانات و فیلم جنگ حیوانات وحشی و جنگ و نبرد خونین سگ های وحشی در حیات وحش را در ویدناک ببینید.

این البته اخر فیلمه تو قبل از این سکانس دو تاشون تو سر شاخ بودن و این سگ روی کمر اون یکی سگ بود که یک دفعه از حال رفت و شاپی افتاد زمین